Visionen - en viktig del av förändringsledning!


Vad är vision och hur kan vi använda den för att leda en positiv förändring? Är förändring något negativt?
 
Jag vill påstå att förändring kan ske utan negativa effekter. Vi vill oftast uppnå en ökad effektivitet och därmed ökad konkurrenskraft. Att vara konkurrenskraftig och effektiv hör tätt samman med kompetens, lyhördhet, flexibilitet och ödmjukhet. Om vi definierar förändring som en strukturerad förflyttning så behövs en tydlig vision, en riktning, för förändringen. Riktningen måste vara tydlig och gemensam för alla inblandade.
Som förändringsledare ska vi implementera den strukturerade förflyttningen med verktyg som vision, kommunikation, samverkan, proaktivitet och synergier.

Vid införande av ITIL-processer är det många organisationer som börjar med ”brandsläckningsprocesserna”, t.ex. Incident Management, istället för de mer strategiska processerna som t.ex. Demand Management och Service Portfolio Management. Även om det är viktigt med väl fungerande Incident Management så är det inte särskilt inspirerande som vision. Skulle det inte vara roligare att jobba mot en vision kopplad till kundnöjdhet och kundvärde än genomsnittlig svarstid för Incidenter? Visionen är ett av de viktigaste verktygen för att tydliggöra syftet med förändringen. Den bör tydligt visa riktning och föda en känsla av delaktighet hos medarbetaren.

Det finns flera förändringsmetoder att arbeta efter, ADKAR, People Centered Implementation eller Kotters 8-step process. Oavsett vilken metod man väljer att arbeta med, så är det ungefär samma kritiska framgångsfaktorer:
 • Skapa medvetenhet om syftet till förändringen
  • Tydlig vision
 • Tydlig förankring hos ledningen
  • Sanktionerad tid och budget
 • Förändringsambassadörer
  • Integrera medarbetarna
  • Sprid budskapet
 • Act your change
  • Lev som man lär
 • Positiv förstärkning
  • Ge feedback, fira vinsterna

Förändringsledning handlar om att få med individerna i organisationen, att vända blicken mot visionen, förstå och sträva mot den. Under resans gång kommer det att dyka upp många små vinster och därmed chansen till positiv förstärkning, se vinsterna som en möjlighet att förstärka vi-känsla och det positiva med förändringen, tänk också på vilket beteende som ska få den positiva förstärkningen.
Den positiva förstärkningen är ett verktyg för att hålla igång arbetet, men även för att förtydliga vart vi är på väg. Där kommer återigen visionen in, att knyta an till företagets övergripande vision är ett mycket kraftfullt verktyg och bör vara en ledstjärna som föder både känslor och tydligt visar vilket håll vi siktar åt.
Jobba strategiskt och upprepande med förbättringsarbete och därmed positiva förändringar. Även om det inte är förändringen i sig som skapar värde så är det viktigt för en organisation att se förändring och utveckling som ett naturligt tillstånd.

Jag rundar av med dessa bevingade ord, uttryckta av Nelson Mandela, som väl beskriver kopplingen mellan vision och förändringsledning:

”Action without vision is only passing time, vision without action is merely day dreaming, but vision with action can change the world.”
Lycka till!


Lars Bylund, Verksamhetsutvecklare och ackrediterad lärare inom ITIL hos Informator
Se Informators kurser inom ITIL här

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.