Myt #2: När man jobbar agilt behövs inget ledarskap


"Nu arbetar ni agilt i självstyrande team. Nu ska ni inte behöva något ledarskap! Lycka till!" Det är sällan man hör någon säga så. Men tyvärr alltför ofta som ledare frestas att agera i den andan. Kanske har de hört om det viktiga självstyret och vågar inte längre leda.

Det är sant att vi uppnår agilitet genom att minska toppstyrningen och detaljregleringen. Ett självstyrande arbetslag bestående av experter kan, om de är samkörda och har de rätta verktygen, i många fall fatta betydligt bättre beslut än en chef placerad en eller två nivåer högre upp. Men det kräver alltså att de har de rätta verktygen och det är nu ledarskapet blir verkligt viktigt.

Makt, verklig makt att påverka utfallet i önskad riktning, är en kombination av mandat och förmåga. Agila metoder fungerar bland annat genom att de fördelar mandaten dit förmågan finns och skapar nya förmågor hos dem med mandat. Det blir många fler ledare med ansvar för olika sorters ledarskap i värdeflödet.

När man använder sig av agila metoder är det ofta tre olika slags ledarskap som blir framträdande:

Emergent teamledarskap - Agila arbetslag är självstyrande. Eftersom medlemmarna är experterna och vet hur man gör är det ju rimligt att också de får bestämma hur. Ledarskapet ska vara meritokratiskt och växlande, så att gruppen naturligt lyssnar på den medlem som har bäst kompetens för den aktuella situationen.

Produktledarskap - Istället för att olika intressenter försöker kriga sig till utvecklarnas uppmärksamhet arbetar agila organisationer med en tydlig prioritering för produkterna, gärna utförd av en enda produktägare som balanserar samtliga intressen mot varandra. Det ska aldrig råda någon tvekan kring vad organisationen just nu uppfattar som viktigast att implementera.

Coachande processledarskap - Målet för den agila organisationen är ökad smidighet i alla samspel. Man kan inte delegera frågan om smidighet till någon annan, utan alla är ansvariga för de interaktioner de själva har. Därför arbetar man ofta med en coachande ledarroll som tar ansvar för processen genom att påminna alla om deras ansvar. Den här personen leder genom att utbilda, visa och ifrågasätta; men bestämmer inget.

Men förutom dessa sorters ledarskap, i Scrum representerat av utvecklarlaget, produktägaren och scrummästaren, finns det ytterligare behov om man ska få det att fungera i praktiken:

Personalansvar - Det behövs fortfarande en linjechef som tar arbetsgivaransvaret för individen. Den enskilda anställda kan hamna i kläm i omställningen och behöver en chef som genom beslut kan skapa rimliga förutsättningar.

Strategiskt produktledarskap - Att vara operativ produktägare betyder att man fattar beslut om prioriteringar som kan påverka utrullning till kund och möjligheten att fullfölja produktstrategier. Produktägaren behöver stöd i en strategisk vision för produkten så att de beslut som tas är förankrade.

Strukturella beslut om organisationen - Agila metoder löser en del av de problem man dras med, men den stora styrkan ligger i dess förmåga att synliggöra mer djupgående hinder på väg mot agilitet. Ledningen i organisationen måste vara beredd att med beslut och resursallokeringar hantera det som kommer i dagen.

Så i den agila organisationen finns det utrymme för en massa olika sorters ledarskap och det är viktigt att man vet vad som krävs för att det ska bli bra. Hur leder man människor till ökat självstyre? Hur ska man gripa in om den gruppdynamiska processen blir destruktiv? Hur skapar man en god jordmån för en agil organisation? Bär man på dessa frågeställningar finns det både kunskaper och tekniker att ta till.

Det agila ledarskapet kan för den ovana betraktaren upplevas lite otydligt. Men det bygger på att var och en tar ett större eget ansvar för helheten och belöningen brukar bli ett roligare och mer värdeskapande arbete.

 
Jag vill härmed förklara myten krossad!


Informators nya utbud inom Agila metoder hjälper dig att krossa myterna. Välkommen till agilesidan. För dig som är intresserad av agilt ledarskap rekommenderar vi kursen Agile Manager – ledarskap i en agil organisation Bloggare: Ola Berg

Ola berg är Lean/Agil föreläsare hos Informator. Följ (olaberg) på Twitter.

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.