'Länge leve management' Artikelserie av Bengt Karlöf del 1 av 3

Managementfrågor berörs sällan i debatten trots att området har och har haft en avgörande betydelse för tillväxten för först de västerländska samhällena och nu även för tillväxtekonomierna i Asien och Sydamerika. Samtidigt kan vi iaktta ett förfall inom politisk management i stora delar av västvärlden – jag tänker på oförmågan att anpassa utgifterna till inkomsterna i stora delar av Europa och USA. Själv bevistade jag Handelshögskolan i Stockholm för att i första hand lära mig att intäkterna ska överstiga kostnaderna, basalt och dadaistiskt med fundamentalt.

Under 1900-talet har fokus inom management förflyttats från långserieproduktion med standardisering, via human relations till operationsanalys, systemteori, marknadsföring, strategi till effektivitet i form av lean och business process reenginering etc. Förskjutningen från industriell produktion till decentralisering och ökad betydelse av humankapitalet har naturligtvis haft stor betydelse för utvecklingen av metoder och verktyg inom detta mångfacetterade område.
Få områden är så komplexa och samtidigt så ofullständigt definierade som management. Inom den företagsekonomiska ”vetenskapen” har begreppet management delvis kommit att ses över axeln och betraktas som ett orent utövande av de färdigheter som på svenska brukar sammanfattas under ämnesrubriken företagsekonomi. Denna flora ämnen förekommer exempelvis inte i den anglosaxiska världen där man istället läser ämnen som t.ex. accounting, marketing, finance eller organisation. Jag har själv stött på akademiker som talat föraktfullt om ”managementkulturen” som något oönskat och oprecist utövande av en diversehandel av aktiviteter utan förankring i vetenskap.
Samtidigt brottas miljontals chefer över hela världen med svårigheterna och komplexiteten inom området management. Om man ett ögonblick betecknar management som en bransch, vilket det naturligtvis inte är, så kan man påstå att denna bransch förmodligen är världens största mätt i tid gånger lön samt all utbildning, litteratur etc. som förbrukas.

Vad är orsak? Vad är verkan?

Management är sålunda ett område av gigantiska proportioner som man inte enkelt kan avfärda med hänvisning till den akademiska traditionen att kunna förklara orsak och verkan. Denna ambition är självfallet av godo men det stora antalet parametrar och variabler gör det oftast omöjligt att isolera vissa effekter från andra och därmed dra vetenskapliga slutsatser.
Samtidigt är det precis detta som förvirrar personer som har ett managementansvar – dvs. hur ska de veta vilken verkan en viss åtgärd kommer att medföra och vilka orsakssamband som finns mellan denna åtgärd och allt annat som samtidigt händer i en komplex organisatorisk miljö?

Söker enkla lösningar på komplexa problem

Precis som andra områden inom vilka en vetenskapligt beprövad terapi saknas, så attraherar management allsköns charlataner och kvacksalvare. Inom medicin finns ingen erkänd terapi för ländryggsbesvär eller värk i korsryggen.
Detta leder till en uppsjö av kunderbjudanden till de drabbade som, i hopp om bot och bättring, har en hög köpbenägenhet vare sig det rör magnetmadrasser eller lösnummer av tidningar som uppger sig besitta terapin.
På samma sätt saknas ofta en erkänd lösning för ett specifikt managementproblem i en viss bestämd situation. Det finns därför stor efterfrågan på enkla lösningar på komplexa problem, vilket ger management en aura av ovetenskaplighet och ett rykte för simplistiska ansatser.
Begreppet management måste p.g.a. sin utbredning och betydelse tas på fullaste allvar. Stor intelligens och energi bör ägnas åt management i olika avseenden och att placera detta komplexa kluster av ämnen i centrum för intensiva studier – inte bara vad gäller delarna utan även vad gäller helheten och de komplexa samspelen mellan delarna.

Management – ursprung och definitioner

Management är såtillvida ett svenskt ord då det numera finns medtaget i Svenska Akademins ordlista.
Ordets etymologi (läran om ords ursprung) har sitt ursprung i latinets manus som betyder hand samt agere som betyder handla. Ordet är släkt med begrepp som manege och det moderna italienska ordet maneggiare.
På svenska finns motsvarigheter till begreppet management i ord såsom hantera, handlägga och handha. Även dessa svenska ord har ju sitt ursprung i ordet hand. Då vi saknar en direkt motsvarighet har ordet management kommit att integreras i svenskt språkbruk vilket man kan tycka om eller inte, men så är ändå fallet.
För att närmare precisera innehållet i begreppet management vill jag lägga in tre viktiga element i begreppet:
Leda – att motivera människor och få dessa att prestera enligt affärsidén.
Styra – att övervaka effektiviteten i verksamheten och sköta driften.
Utveckla – att utveckla strategier för förbättringar.
Detta innebär att en person som vi kan beteckna som ”manager” måste ikläda sig olika roller nämligen de som:
Coach
Controller
Strateg
En integration av dessa tre roller bildar det som diffust brukar kallas affärsmannaskap – en förmåga som är överförbar till skicklig management inom alla typer av verksamheter – inte uteslutande inom kommersiell verksamhet. En bjärt illustration presenteras av många regeringars oförmåga för att managera ländernas drift och strategi.
Nästa artikel i serien kommer att närmare gå  in på management och ledarskap.

Om Bengt Karlöf

Bengt Karlöf är en framträdande personlighet inom managementområdet såväl i Sverige som i Norden och i Europa. De områden inom management som Bengt inriktat sig på är strategiutveckling, effektivitet, goda förebilder i form av benchmarking och framför allt Benchlearning® samt management.
Inom det breda yrkesområdet - management - har hans bok Management från A till Ö blivit en succé inte bara i Norden och Europa utan även på ryska och kinesiska.
Bengt är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med påbyggnad av teknisk utbildning. I linjebefattningar har Bengt Karlöf varit verksam inom oljebranschen, stålbranschen samt förlagsbranschen. Via styrelseuppdrag och riskkapital har Bengt Karlöf varit verksam även inom IT-bolag samt telekom. Bengt driver även egen konsultverksamhet sedan 1989 i Karlöf Consulting med erfarenheter från ett stort antal branscher och projekt såsom flyg, finans, försäkring, telekom samt energi.
Under senare år har Bengt Karlöf profilerat sig inom områdena strategi, effektivitet, organisation, Benchlearning® samt management. Sammanhållande har varit en bred kompetens inom området management - definierat såsom kombinationen av att leda, styra och utveckla en verksamhet.

Bengt Karlöf
Läs om programmet Managing the IT-business som Informator tagit fram i samarbete med Bengt Karlöf

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.