Med anledning av DN artikeln "Bristande it-miljö kostar miljarder"

I en artikel i DN "Bristande it-miljö kostar miljarder", den 1 december, noterade man bland annat att "Ett vanligt problem är att det köps in avancerade it-system på arbetsplatser utan att man först har kartlagt vilka behoven är och utan att ledningen har gett tydligt stöd."

Foto: Henrik Montgomery/TT
I de kurser vi har om användbarhet och användarcentrerad design lär vi ut att det första är kvalitetsmått och det senare är en utvecklingsprocess för att ta fram en produkt, båda baserade på de faktiska användarnas behov.

Det finns också både ett Före och ett Efter den processen; ett Efter som till exempel innebär en planerad implementering, utbildningsinsatser inom organisationen och förändring av arbetsrutiner, på grund av nya verktyg.
Före krävs en beslutsprocess som absolut bör innefatta en behovsinventering, en målgruppsanalys, genomgång av möjliga lösningar och leverantörer, med mera. Alltför ofta, konstaterar vi att beställaren saknar den tekniska kompetensen att upphandla. Detta är inte så konstigt då vi alla inte kan vara IT-specialister. Beställarna behöver istället förlita sig till konsulter och deras rekommendationer.

Tyvärr har vi sett mer än en gång hur konsulter i slutändan rekommenderat, vad vi har ansett, vara överdimensionerade och inte särskilt ändamålsenliga lösningar. Ibland har det visat sig att de rent av varit ombud för dessa lösningar.

Gång efter annan visar forskning att de mest fundamentala framgångskriterierna vid utveckling och implementering av IT-lösningar och produkter är, utöver en tydlig målbild, kunskap om användargrupperna samt deras behov och mål. Att ha denna kunskap krävs för att vi ska förstå vad det vi egentligen ska upphandla. Under utvecklingsfasen är en av de kritiska framgångsfaktorerna "aktiv involvering av användare", men redan i beställningsfasen är samma faktorer viktiga. Det gäller inte bara stora dyra IT-system eller inköp av program och annan mjukvara, utan även vid införskaffande av datorstöd som webb-lösningar, t.ex. ett intranät.

Det är naturligt att IT-projekt får starkt teknikfokus, men även andra aspekter behöver prioriteras. I varje projekt behöver man tillföra kompetens och kunskap om målgruppens behov, användningsanalyser och icke-teknisk kravformulering. Det är av yttersta vikt att förstå vad man ska beställa, det aktuella projektets framgångsfaktorer, och formulera uttalade förväntningar om vilka effekter man vill uppnå.

Dessa kompetenser återfinns bland UX-designers och användbarhetsspecialister, ett ganska brett fält som innefattar informationsarkitekter, interaktionsdesigners och, som i det här fallet, behovsanalytiker, som arbetar som beställarstöd för organisationer, både privat och offentligt.

Vi på Symmetri kommer från gränssnittet mellan användbarhet, som vi arbetat med i decennier och verksamhetsutveckling. Vi har länge sett behovet av att stödja organisationer i andra delar än de tekniska vid upphandlingar.

Tillsammans med Informator erbjuder vi skräddarsydda workshops ute på företag för att skapa förståelse för vikten av de olika aspekterna av inköp och upphandling, och kommer inom kort även att erbjuda en kurs riktad speciellt mot beställare och uppköpare. 
Kontakta Informator om du vill veta mer >


// Sinclair Andersen
Seniorkonsult och lärare
Symmetri Konsult AB

Sinclair Andersen är lärare hos Informator inom användbarhet och gränsnittsutveckling. Han håller kurserna: 

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill dela med dig av dina åsikter! Tänk på att hålla på "Netiketten" och använda vårdat språk.